Một phút nhanh ba

Ba điểm là 3 Ghi chú đơn 1 Nguyên khí