Cực nhanh 3

Chính Ghi chú đơn 0 Nguyên khí
ở giữa Ghi chú đơn 50 Nguyên khí
Cao cấp Ghi chú đơn 500 Nguyên khí
Phòng VIP Ghi chú đơn 5000 Nguyên khí